טפסים

טפסים לקבלת תיק מידע להיתר

בקשה לתשלום עבור מידע תכנוני/תיק מידע להיתר

 

הנחיות מפ"י למדידות הנדסיות

מדידות הנדסיות ללווי של פרויקטי בניה

מפה להיתר בניה

קבלת מגרשים – תושבי כפר רתמים בלבד

טופס קבלת מגרש - כפר רתמים

 

טפסים לקבלת היתר

הצהרת מהנדס לחישובים סטטיים

תצהיר של מתכנן השלד

טופס אחראי לביקורת

הקמת גדר בגבול משותף

טופס הצהרה על כמות פסולת בנין + אתרי פסולת מוצעים

כתב התחייבות - אי פיצול דירה

טופס הצהרה והתחייבות בדבר העסקת קבלן רשום

נוסח לבנק עבור ערבות אוטונומית

תצהיר עורך הבקשה הרשאי לתכנון המבנה בהתאם לדרישות הבטיחות של כיבוי אש

הודעה על מינוי מורשה נגישות

הצהרה על מורשה נגישות

תצהיר עורך הבקשה כתנאי להיתר-תכנית תואמת

אישור היחידה הסביבתית לצורך קבלת היתר - לא לבנייה פרטית

הסכמת שכן לבניית קיר משותף בקו בניין 0

טופס התקנת מד מים

פטור מהג"א


בקרת תכן

הצהרת עורך משנה נוסף

 
תחילת עבודות (תיקון 101 - רישוי זמין)

בקשה ומסמכים לשלב אישור תחילת עבודות

 

מהלך הביצוע (תיקון 101 - רישוי זמין)

דיווח אחראי על הביקורת בשלב מהלך הביצוע

מפה לפני סימון

מפה לאחר סימון

מפה לבקרת ביצוע לפני יציקת בטון

מפת קומת מסד

 

תעודת גמר (תיקון 101 - רישוי זמין)

דרישות לתעודת גמר
בקשה ומסמכים לשלב תעודת גמר
טופס הזמנה לביקורת ממ"ד
תצהיר אחראי לביצוע שלד
מפת עדות