עדכונים

  • בטיחות אש

    בתי מגורים מבניה שאינה קונבנציונלית (בטון ובלוקים) נדרשים בשלב בקרת התכן בתכנית חתומה ע"י יועץ בטיחות אש.

  • הפקת היתרים דיגיטליים

    החל מחודש יולי 2022 הוועדה מפיקה היתרי בנייה דיגיטליים בלבד.

    אין צורך להגיש תוכניות מודפסות.

מידע כללי

חדשות

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.