טפסים

 

טפסים לקבלת תיק מידע להיתר

בקשה לתשלום עבור מידע תכנוני/תיק מידע להיתר

 

הנחיות מפ"י למדידות הנדסיות

מדידות הנדסיות ללווי של פרויקטי בניה

מפה להיתר בניה

קבלת מגרשים – תושבי כפר רתמים בלבד

טופס קבלת מגרש - כפר רתמים

 

טפסים לקבלת היתר

הצהרת מהנדס לחישובים סטטיים

הצהרת מהנדס למבנה קיים

טופס בקשה להעתקת שטוצר מים

תצהיר של מתכנן השלד

הקמת גדר בגבול משותף

כתב התחייבות - אי פיצול דירה

טופס הצהרה והתחייבות בדבר העסקת קבלן רשום

נוסח לבנק עבור ערבות אוטונומית

תצהיר עורך הבקשה/יועץ בטיחות הרשאי לתכנן בהתאם לדרישות הבטיחות של כיבוי אש

הודעה על מינוי מורשה נגישות

הצהרה על מורשה נגישות

תצהיר עורך הבקשה כתנאי להיתר-תכנית תואמת

אישור היחידה הסביבתית לצורך קבלת היתר - לא לבנייה פרטית

הסכמת שכן לבניית קיר משותף בקו בניין 0

החלפת בעל מקצוע

הצהרת עורך משנה נוסף

נוסח ערבות בנקאית להסדרת שטחים חקלאיים בלבד

 
תחילת עבודות (תיקון 101 - רישוי זמין)

מי ממלא מה?

אחראי לביקורת על הביצוע – מטעם המבקשים. יכול להיות: אדריכל / מהנדס / הנדסאי בניין / הנדסאי אדריכלות. יש לצרף תעודות רלוונטיות.

אחראי לביצוע שלד הבניין – מטעם הקבלן. יכול להיות: מהנדס / הנדסאי בניין (כתלות במבנה) בלבד. יש לצרף תעודות רלוונטיות. 

קבלן – יש לצרף רישיון קבלן בתוקף.

מודד – מצרף הצהרה לאחר ביצוע סימון מתווה הבניין וכלונסאות בשטח.

אחראי לביצוע שלד הבניין אינו יכול לשמש כאחראי לביקורת על הביצוע או להפך.

בקשה ומסמכים לשלב אישור תחילת עבודות

פסולת בניה

אתרי פסולת מוצעים

 

מהלך הביצוע (תיקון 101 - רישוי זמין)

דיווח אחראי על הביקורת בשלב מהלך הביצוע

מפה לפני סימון

מפה לאחר סימון

מפה לבקרת ביצוע לפני יציקת בטון

מפת קומת מסד


תעודת גמר 
(תיקון 101 - רישוי זמין)

דרישות לתעודת גמר
בקשה ומסמכים לשלב תעודת גמר
טופס הזמנה לביקורת ממ"ד
תצהיר אחראי לביצוע שלד
מפת עדות


דיווח על ביצוע עבודות לפי סעיף 261 (ד)

סעיף 261(ד)(3) הודעה על הקמת תשתית

סעיף 261(ד)(4) דיווח על השלמת ביצוע תשתית